ALTA DE SOCIO

Con todos vosostros será posible darle la vuelta a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio hará todo lo posible por ayudar a tus empresas.

La mejor versión de vuestra empresa está por llegar:

Todas las empresas tenemos los mismos problemas de gestión, en la Cámara sabemos como solucionalos.

Para que la burocracia no impida que tu empresa avance.

Aprenderá de un modo creativo, a construir los retos que harán tu empresa más competitiva.

Todo lo que tu empresa necesita, está aquí cerca.

Tendremos reuniones de carácter reducido y encuentros sectoriales.

Te vamos a contar lo que nadie te contó.

Proporcionándote una agenda de contactos para que puedas exportar sin sorpresas.

Asóciate.

 

DATOS EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL

TIPOLOGÍA DE EMPRESA Y CUOTA ANUAL (Marque la casilla correspondiente)

DATOS DE ACTIVIDAD

PRINCIPALES EJES DE ACTIVIDAD DE LA CÁMARA DE LOS QUE DESEA RECIBIR INFORMACIÓN (Marque las casillas que correspondan)

Nº CUENTA BANCARIA DOMICILIACIÓN (IBAN 24 dígitos) *

 He leído y acepto la Política de privacidad. *
 Acepto el envío de comunicaciones comerciales de los servicios de la Cámara o en los que participe. *

Responsable: Identidad: Cámara de Comercio de Santiago de Compostela - NIF: Q1573004G Dir. postal: Rúa República Checa 40, 15707, Santiago de Compostela Teléfono: 981596800 E-mail: lopd@camaracompostela.com
Finalidade: Posibilitar o mantemento dos Censos da Cámara, a recadación e atribución das cotas camerais, así como levar a termo as funcións encomendadas pola Lei 4/2014, do 1 de Abril e a Lei 5/2004 do 8 de Xullo, das Cámaras Galegas. Xestionar os asociados, informarlles das actividades que lles poden ser de interese e xestionar os produtos e servizos que se lle presten. Unha vez cumprida a prestación contractual, os datos de carácter persoal gardaranse, debidamente boqueados, durante o período que estableza a normativa sectorial vixente. Non se comunicarán os datos a terceiros, excepto por obrigación legal, nin se realizarán transferencias internacionais sen o seu consentimento. Nas comunicación comerciais podrán utilizarse xestores tipo Mailchimp. Lexitimación: A lexitimación para o tratamento dos datos está baseada no consentimento por parte do interesado mediante a aceptación das súas clausulas de protección de datos e a lexislación que aplica.
Destinatarios: Cederanse os datos necesarios ás entidades bancarias para a xestión do cobro da cota e os que sexan necesarios para cumprir cos requisitos legais.
Dereitos: Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se a Cámara está a tratar datos persoais que lle conciernan, ou non e se o tratamento baséase no consentimento pode retiralo.As persoas interesadas teñen dereito a se acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos e ao dereito á portabilidad. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control en agpd.es. Pode exercer os seus dereitos no correo electrónico lopd@camaracompostela.com ou na sede da Cámara. Debe acompañar unha fotocopia do seu DNI ou documento válido en dereito. Pode consultar a nosa política de privacidade.

* Campos obligatorios

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña