Enquisa poboación activa. Terceiro trimestre 2021

28/10/2021

A Enquisa de Poboación Activa (EPA) publicada hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, correspondente ao terceiro trimestre de 2021, continúa reflectindo a recuperación iniciada pola economía española, que superou xa os niveis de ocupación previos á crise do Covid-19, reforzada pola campaña de verán.

En canto ao emprego, a ocupación aumenta en 359.300 persoas en relación co segundo trimestre, o que representa unha subida trimestral do 1,8%. En termos interanuais, a comparativa co terceiro trimestre de 2020 evidencia un incremento do 4,5% (854.100 ocupados máis). Do mesmo xeito que no trimestre anterior, a poboación nova presenta as maiores subidas en termos porcentuais, sendo o aumento interanual do emprego do 55,9% no grupo de 16 a 19 anos e do 22,1% no rango de 20 a 24 anos.

En termos comparados coa situación previa á crise sanitaria, aínda que a ocupación creceu durante este cuarto do ano con relación ao mesmo período de 2019, as horas traballadas aínda están por baixo, rexistrando un descenso da 2,5% fronte ao terceiro trimestre de 2019.

No que respecta ao desemprego, continúa o seu descenso, cunha caída do 3,6% nas persoas nesta situación en relación co segundo cuarto deste ano. Se se compara co mesmo período de 2020, o descenso interanual rexistrado foi do 8,2%. Con iso, a taxa de paro sitúase no 14,6% da poboación activa, levemente por baixo do 15,3% rexistrado durante o primeiro trimestre deste ano e 1,7 puntos por baixo da taxa de paro observada hai 12 meses. Pola súa banda, o desemprego xuvenil cae ao 31,5% (38,4% no segundo trimestre).

Con respecto á situación das familias, a cifra de fogares con todos os seus membros activos en paro continúa coa traxectoria descendente iniciada no trimestre anterior, rexistrando unha nova caída de 35.800 fogares en relación co primeiro trimestre deste ano, ata situarse en 1.122.100 unidades. Iso supón, en termos interanuais, unha redución do 4,3% (50.700 fogares). Deste xeito, no 33,7% dos fogares españois non hai ningún activo ou todos están en situación de desemprego (34,2% no trimestre anterior).

Por último, cabe destacar o descenso no número de traballadores por conta propia, con respecto ao segundo cuarto do exercicio (-1,6%), en tanto que se rexistra unha subida en termos interanuais (1,3%). Esta caída trimestral é consecuencia en gran parte da baixada do 2,8% no número de empresarios sen asalariados ou independentes, que cae tamén en termos interanuais (-1,4%). En sentido inverso, os empregadores experimentaron un notable incremento do 6,0% no último ano.

Perspectivas

Os datos do mercado laboral parecen constatar o camiño cara á recuperación da nosa economía. Debemos seguir avanzando cara á creación de máis emprego e de maior calidade, un mercado de traballo que dea cabida a todos os perfís poboacionais, garantindo a inclusión daqueles colectivos con maiores problemas de empregabilidade, como @desemplear de longa duración, persoas maiores de 45 anos e persoas mozas. Trátase, en definitiva, dun mercado capaz de absorber a oferta laboral, para o que é mester acometer a necesaria revisión e consecuente modernización das políticas activas de emprego, a redución da burocracia e os custos vinculados ao proceso de contratación laboral, e ofrecer unha formación para a inserción laboral que, de maneira compasada, aborde as novas e futuras necesidades do mercado.

Así o manifesta o tecido produtivo no recente Estudo sobre Clima Empresarial en España da Cámara de España. En particular, preto de 8 de cada 10 empresas recoñecen ter algún tipo de dificultades para contratar persoal coa cualificación adecuada, tanto para novas incorporacións como para cubrir vacantes. En aras da eficiencia do noso mercado laboral, o encaixe entre oferta e demanda debe abordarse desde un enfoque integral de longo prazo, que avogue por unha conexión crecente e continua entre o sistema educativo e o ámbito produtivo.

Estas accións deben estar enmarcadas nun contexto estable e certo de reformas estruturais ambiciosas, cuxos obxectivos sexan claros, de modo que o noso país sexa capaz de alcanzar todo o seu crecemento potencial nos próximos anos. Neste sentido, o Plan Next Generation EU representa unha oportunidade histórica para o noso país para abordar estas reformas pendentes e modernizar o tecido produtivo, coa transformación dixital e ecolóxica no centro das accións, contribuíndo deste xeito a impulsar a creación de máis emprego e de maior calidade.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña