Enquisa de poboación activa. Segundo trimestre 2022. O mercado de traballo continúa creando emprego

28/07/2022

Segundo a Enquisa de Poboación Activa correspondente ao segundo trimestre do ano, feita pública hoxe polo INE, o número de ocupados incrementouse en 383.300 persoas durante este período respecto ao trimestre previo (aumento do 1,91%), situándose a cifra de ocupados totais en 20.468.000 persoas. Respecto ao mesmo trimestre de 2021, o número de ocupados incrementouse un 4,05% (796.400 ocupados máis).

En paralelo, a poboación activa avanzou en 128.000 persoas neste segundo trimestre de 2022, un 0,55% respecto ao primeiro e un 0,74% respecto ao mesmo período do ano anterior.

En canto ao desemprego, o número de persoas en paro reduciuse en 255.300 persoas, un 8,04% en relación co primeiro trimestre do ano, e un 17,62% respecto ao segundo de 2021. Esta redución no número de parados xunto co incremento da poboación en disposición de traballar traduciuse nunha sensible diminución da taxa de paro, que se sitúa no 12,48% da poboación activa, 1,17 puntos porcentuais por baixo da taxa resultante na última EPA (13,65%). O descenso da taxa de paro con relación ao dato rexistrado hai 12 meses é aínda máis intenso (12,57% no segundo trimestre de 2022 fronte a 15,30% correspondente ao segundo trimestre de 2021).

En función das condicións de contratación dos asalariados, cabe destacar o incremento que se produciu no número de contratos indefinidos durante este segundo trimestre, 4,81% con relación ao trimestre anterior (616.700 contratos máis que no primeiro trimestre), mentres que os contratos temporais reducíronse un 5,89% (241.300 contratos menos que hai un ano). Desta forma a taxa de temporalidade diminúe 1,91 puntos porcentuais (pasa do 24,2% no primeiro trimestre de 2022 ao 22,3% neste segundo trimestre do ano).

Poñendo o foco na situación das familias, os fogares con todos os seus membros activos en paro tamén diminuíron neste segundo trimestre do ano, situándose en 990.300, 62.600 menos que no trimestre precedente (redución do 5,95%). O número de fogares con todos os activos ocupados representou o 81,7% de todos os que contan polo menos cun activo, aumentando en 1,3 puntos porcentuais en relación co mesmo dato do trimestre precedente (80,4%).

Mencionar tamén o crecemento rexistrado no número de traballadores por conta propia. Neste segundo trimestre de 2022 hai 10.000 autónomos máis que no primeiro trimestre, aínda que respecto ao mesmo período de 2021, o número de traballadores por conta propia apenas cambiou (aumento do 0,02%).

Perspectivas

Os datos da EPA poñen de manifesto a solidez aparente do mercado de traballo durante un segundo trimestre tradicionalmente positivo en termos de emprego, debido ao empuxe da hostalería e o turismo durante a última parte da primavera e o inicio da tempada estival. Con todo, é previsible que a incerteza asociada ao contexto económico global e nacional déixese sentir no emprego para partir, sobre todo, do último trimestre do ano.

Neste sentido, espérase unha retardación da actividade produtiva derivada do incremento dos custos de produción das empresas polo encarecemento do prezo da enerxía e doutras materias primas, ao que hai que engadir o endurecemento da política monetaria do BCE, o impacto negativo no consumo que terán tanto a inflación como a subida de tipos de interese, así como a retardación prevista a escala global. Neste escenario é probable que se reduzan as necesidades de persoal en moitos sectores, o que traerá asociado un descenso no número de contratacións.

A Cámara de España prevé unha moderación do crecemento do emprego en trimestres vindeiros. A creación de postos de traballo no conxunto de 2022 podería avanzar na contorna do 3% (no segundo trimestre o emprego incrementouse un 4%, como se detallou anteriormente), mentres que para 2023 o aumento do emprego podería situarse preto do 2%, sen descartar actualizacións á baixa en función da evolución dos acontecementos.

Aínda que a taxa de paro baixou do 13% durante este segundo trimestre do ano, será complicado que se manteña neses díxitos a final do exercicio. No conxunto de 2022 espérase que se sitúe por encima desa cifra.

Nun contexto de incerteza xeneralizada como o actual, sería aconsellable poñer en marcha de inmediato as reformas estruturais que necesita a economía española, o que redundaría na mellora da competitividade e da produtividade do factor traballo, fonte de crecemento e de prosperidade económica.

Entre elas, relacionadas co mercado de traballo, a adaptación dos itinerarios formativos ás necesidades das empresas, a modernización das políticas activas de emprego ou a redución da burocracia e dos custos asociados ao proceso de contratación, emerxen como cuestiones clave para conseguir ese obxectivo.

Neste sentido, resulta imprescindible consolidar, e recoñecer, o papel das empresas como impulsoras da actividade produtiva e creadoras de riqueza e emprego, garantindo e axilizando o acceso das pemes aos fondos Next Generation EU.

Proyecto financiado por la Diputación de A Coruña