Subvenciones y ayudas

 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

SUBVENCIÓNS XEMPRE EMPRENDEMENTO PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO EN GALICIA

BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MULLER 2022

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E MICROEMPRESAS CON ACTIVIDADES ESPECIALMENTE PARALIZADAS POLA

CRISE DA COVID-19

PROGRAMA I PARA AS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN

PROGRAMA II DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA

PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A IGUALDADE LABORAL, A CONCILIACIÓN E A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN DA PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA

PLAN GALICIA EMPREGA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA. PROGRAMA I DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA E Á FORMACIÓN.

PLAN GALICIA EMPREGA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA. PROGRAMA II DE EMPREGO CON APOIO.        

PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALARIADAS 

 AXUDAS Á PROMOCIÓN DE EMPREGO AUTÓNOMO. PROGRAMA I 

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL (PROGRAMA APROL- ECONOMÍA SOCIAL)

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILENCIA.

BASES REGULADORAS PARA A SELECCIÓN DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS E PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, ÁS CALES SE PRESTARÁN SERVIZOS DE DIAGNOSE OU ANÁLISE DO ESTADO E POTENCIAL DA RSE, FORMACIÓN E IMPLANTACIÓN DAS PRIMEIRAS ACCIÓNS, A TRAVÉS PROGRAMA RESPONSABILÍZATE

 

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA DAS PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS

CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A EMPRESAS XORNALÍSTICAS E RADIODIFUSIÓN

 

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

SUBVENCIÓNS PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA

 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

BASES REGULADORAS DO MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS, INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA , AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR) E AS ENTIDADES DE CRÉDITO ADHERIDAS (FINANCIAMENTO IGAPE-PEMES)

AXUDAS PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DIXITAL DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA DIXITAL 2022)

AXUDAS DESTINADAS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS EN ZONAS RURAIS

 

 

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

AXUDAS PARA A PROMOCÓN DE VIDEOXOGOS AO ABEIRO DO PROGRAMA HUB DA INDUSTRIA CREATIVA GALEGA

SUBVENCIÓNS PARA AMPLIAR E DIVERSIFICAR A OFERTA CULTURAL EN ÁREAS NON URBANAS TERRITORIO CULTURA

SUBVENCIÓNS ÁS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN PARA INDUSTRIAS CULTURAIS                

SUBVENCIÓNS PARA A PRODUCCIÓN E COPRODUCCIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS GALEGOS

SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS DE ARTES ESCÉNICAS E DE MÚSICA

AXUDAS Á CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA A PROMOCIÓN DO TALENTO AUDIOVISUAL GALEGO CONVOCADAS PARA O ANO 2022

AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PAQUETES DE PROPOSTAS AUDIOVISUAIS QUE FAVOREZCAN A RECUPERACIÓN ECONÓMICA DO SECTOR AO ABEIRO DO PROGRAMA HUB DA INDUSTRIA CREATIVA GALEGA.

SUBVENCIÓNS Á MODERNIZACIÓN E XESTIÓN SUSTENTABLE DAS INFRAESTRUCTURAS DAS ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS

SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS DO SECTOR AUDIOVISUAL CELEBRADOS EN GALICIA

 

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AXUDAS DESTINADAS A NOVOS PROXECTOS EMPRESARIAIS DE EMPRESAS INNOVADORAS (PROGRAMA NEOTEC)

AXUDAS DO PROGRAMA CONSOLIDA BIO PARA O APOIO Á CONSOLIDACIÓN DO SECTOR BIOTECNOLÓXICO A TRAVÉS DE PLANS DE INVESTIMENTO E INNOVACIÓN

AXUDAS AO DESEÑO PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN ES SUSTENTABILIDADE DAS EMPRESAS EN GALICIA. PROGRAMA DESEÑAPEME                

 

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME

 SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS EMPRESAS DOS SECTORES INDUSTRIA E SERVIZOS

 

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS (PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 2014-2020)

 

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

SUBVENCIÓNS ÁS AXENCIAS DE VIAXE COMO PARTE DA RESPOSTA DA UE Á PANDEMIA COVID-19 (EIXE REACT-UE)

SUBVENCIÓNS A ESTABLECEMENTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS DE XESTIÓN PÚBLICA E/OU PRIVADA, NOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, SEGUIMENTO E RENOVACIÓN DAS CORRESPONDENTES NORMAS UNE, CO OBXECTO DA OBTENCIÓN E/OU MANTEMENTO DA MARCA Q DE CALIDADE TURÍSTICA

SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓN DE MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E DE RESTAURACIÓN                 

 

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A EMPRESAS AUDIOVISUAIS PARA AOPIAR A DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E EXHIBICIÓN AUDIOVISUAL EN LINGUA GALEGA NA PROVINCIA DA CORUÑA

PROGRAMA DE MEDIDAS URXENTES PARA PALIAR O IMPACTO DO INCREMENTO DO CUSTO DO COMBUSTIBLE E SUBMINISTRACIÓNS NOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE

PEL-AUTÓNOMOS/AS 2022. AXUDAS DE APOIO AO EMPRENDEMENTO A TRAVÉS DO FINANCIAMENTO DAS COSTAS SOCIAIS DE PERSOAS AUTÓNOMAS    

PEL-PEMES MANTEMENTO 2022. AXUDAS AO MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL DE PEQUENAS, MEDIANAS EMPRESAS E MICROEMPRESAS          

PEL- EMPRENDE INVESTIMENTO 2022. AXUDAS DESTINADAS Á CONSOLIDACIÓN E AO FORTALECEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL A TRAVÉS DO APOIO AO INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES

PEL-PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN 2022. AXUDAS Á CONTRATACIÓN PARA A CREACIÓN E AMPLEACIÓN DO CADRO DE PERSOAL DE PEQUENAS, MEDIANAS EMPRESAS E MICROEMPRESAS

 

CONCELLO DE SANTIAGO

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DO PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E INCENTIVACIÓN DO CONSUMO NO COMERCIO E HOSTALERÍA DA PRAZA DE ABASTOS "BONOS CORAZÓN COMPOSTELA PRAZA DE ABASTOS" 

 

CONCELLO DE AMES

SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE AMES

PLAN AMES PROGRESA

 

CONCELLO DE A BAÑA

CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COVID-19 EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE A BAÑA

  

CONCELLO DE ARZÚA

CONVOCATORIA DE AMPLIACIÓN DE AYUDAS A CONCEDER AL COMERCIO Y HOSTELERÍA LOCAL MEDIANTE LA CAMPAÑA “ARZÚA, TU TIENDA” PARA LA RE ACTIVACIÓN Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL MEDIANTE LA EMISIÓN DE BONOS PARA EL CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE ARZÚA

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña