ALTA DE SOCIO

Con todos vos será posible darlle a volta á Cámara de Comercio e a Cámara de Comercio fará todo o posible por axudar ás vosas empresas.

A mellor versión da vosa empresa está por chegar:

Todas as empresas temos os mesmos problemas de xestión, na Cámara sabemos como solucionalos.

Para que a burocracia non impida que a túa empresa avance.

Aprenderá dun xeito creativo, a construir os retos que farán a túa empresa máis competitiva.

Todo o que a túa empresa precisa, está aquí preto.

Teremos reunións de carácter reducido e encontros sectoriais.

Imosche contar o que ninguén che contou.

Proporcionándoche unha axenda de contactos para que poidas exportar sen sorpresas.

Asóciate.

 

DATOS EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL

TIPOLOXÍA DE EMPRESA E COTA ANUAL (Marque a casilla correspondente)

DATOS DE ACTIVIDADE

PRINCIPAIS EIXES DE ACTIVIDADE DA CÁMARA DOS QUE DESEXA RECIBIR INFORMACIÓN (Marque as casas que correspondan)

Nº CONTA BANCARIA DOMICILIACIÓN (IBAN 24 díxitos) *

 Lin e acepto a Política de privacidade. *
 Acepto o envío de comunicacións comerciais dos servizos da Cámara ou nos que participe. *

Responsable: Identidad: Cámara de Comercio de Santiago de Compostela - NIF: Q1573004G Dir. postal: Rúa República Checa 40, 15707, Santiago de Compostela Teléfono: 981596800 E-mail: lopd@camaracompostela.com
Finalidade: Posibilitar o mantemento dos Censos da Cámara, a recadación e atribución das cotas camerais, así como levar a termo as funcións encomendadas pola Lei 4/2014, do 1 de Abril e a Lei 5/2004 do 8 de Xullo, das Cámaras Galegas. Xestionar os asociados, informarlles das actividades que lles poden ser de interese e xestionar os produtos e servizos que se lle presten. Unha vez cumprida a prestación contractual, os datos de carácter persoal gardaranse, debidamente boqueados, durante o período que estableza a normativa sectorial vixente. Non se comunicarán os datos a terceiros, excepto por obrigación legal, nin se realizarán transferencias internacionais sen o seu consentimento. Nas comunicación comerciais podrán utilizarse xestores tipo Mailchimp. Lexitimación: A lexitimación para o tratamento dos datos está baseada no consentimento por parte do interesado mediante a aceptación das súas clausulas de protección de datos e a lexislación que aplica.
Destinatarios: Cederanse os datos necesarios ás entidades bancarias para a xestión do cobro da cota e os que sexan necesarios para cumprir cos requisitos legais.
Dereitos: Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se a Cámara está a tratar datos persoais que lle conciernan, ou non e se o tratamento baséase no consentimento pode retiralo.As persoas interesadas teñen dereito a se acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos e ao dereito á portabilidad. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control en agpd.es. Pode exercer os seus dereitos no correo electrónico lopd@camaracompostela.com ou na sede da Cámara. Debe acompañar unha fotocopia do seu DNI ou documento válido en dereito. Pode consultar a nosa política de privacidade.

* Campos obrigatorios

Proxecto financiado pola Deputación da Coruña