T_ALTA_SOCIO_TITULO

T_ALTA_SOCIO_INTRO

 

T_ALTA_SOCIO_DATOS_EMPRESA

T_REPRESENTANTE_LEGAL

T_TIPOLOGIA_EMPRESA

T_DATOS_ACTIVIDAD

T_PRINCIPALES_EJES_ACTIVIDAD

T_CUENTA_DOMICILIACION *

 T_HE_LEIDO_Y_ACEPTO T_POLITICA_DE_PRIVACIDAD. *
 T_ACEPTO_ENVIO_COMUNICACIONES *

Responsable: Identidad: Cámara de Comercio de Santiago de Compostela - NIF: Q1573004G Dir. postal: Rúa República Checa 40, 15707, Santiago de Compostela Teléfono: 981596800 E-mail: lopd@camaracompostela.com
Finalidade: Posibilitar o mantemento dos Censos da Cámara, a recadación e atribución das cotas camerais, así como levar a termo as funcións encomendadas pola Lei 4/2014, do 1 de Abril e a Lei 5/2004 do 8 de Xullo, das Cámaras Galegas. Xestionar os asociados, informarlles das actividades que lles poden ser de interese e xestionar os produtos e servizos que se lle presten. Unha vez cumprida a prestación contractual, os datos de carácter persoal gardaranse, debidamente boqueados, durante o período que estableza a normativa sectorial vixente. Non se comunicarán os datos a terceiros, excepto por obrigación legal, nin se realizarán transferencias internacionais sen o seu consentimento. Nas comunicación comerciais podrán utilizarse xestores tipo Mailchimp. Lexitimación: A lexitimación para o tratamento dos datos está baseada no consentimento por parte do interesado mediante a aceptación das súas clausulas de protección de datos e a lexislación que aplica.
Destinatarios: Cederanse os datos necesarios ás entidades bancarias para a xestión do cobro da cota e os que sexan necesarios para cumprir cos requisitos legais.
Dereitos: Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se a Cámara está a tratar datos persoais que lle conciernan, ou non e se o tratamento baséase no consentimento pode retiralo.As persoas interesadas teñen dereito a se acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos e ao dereito á portabilidad. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control en agpd.es. Pode exercer os seus dereitos no correo electrónico lopd@camaracompostela.com ou na sede da Cámara. Debe acompañar unha fotocopia do seu DNI ou documento válido en dereito. Pode consultar a nosa política de privacidade.

* T_CAMPOS_OBLIGATORIOS

T_PROYECTO_FINANCIADO